ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผู้ที่มาลงทะเบียนเดือน กุมภาพันธ์ 2562)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผู้ที่มาลงทะเบียนเดือน กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผู้ที่มาลงทะเบียนเดือน กุมภาพันธ์ 2562) ดาวน์โหลด
ผู้ที่มาลงทะเบียนเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ประจำปี 2562