ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผู้ที่มาลงทะเบียนเดือนกันยายน 2561)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผู้ที่มาลงทะเบียนเดือนกันยายน 2561)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผู้ที่มาลงทะเบียนเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลด
ผู้ที่มาลงทะเบียนเดือนกันยายน 2561 เป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปี 2562