ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล สายงานบริหาร จำนวน 5 อัตรา

      ปิดความเห็น บน ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล สายงานบริหาร จำนวน 5 อัตรา

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล สายงานบริหาร ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 จำนวน 5 อัตรา  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561                                               ดาวน์โหลด  1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
2. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
3.ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสารธารณสุข ระดับต้น)
4.ห้วหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
5.หัวหร้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)