ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 10 รายการ

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 10 รายการ

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) 
จำนวน 10 รายการ                                                                                                      ดาวน์โหลด
ผู้ได้รับการคัดเลือก โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง(ขายปลีก,ให้บริการ) จำนวนเงิน 5,000 บาท