โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง ปีการศึกษา2/2561

      ปิดความเห็น บน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง ปีการศึกษา2/2561

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง     (กองการศึกษา) (นมพลาสเจอร์ไรล์ จำนวน 100 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561-19 มีนาคม 2562 และนม ยูเอช ที จำนวน 30 วัน ช่วงปิดเทอม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 791,736.20 บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่
งานก่อสร้าง                                                                                                                         ดาวน์โหลด