ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนจังหวัดลำปาง

      ปิดความเห็น บน ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนจังหวัดลำปาง

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนจังหวัดลำปาง วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ม.ราชภัฎลำปาง  ดูเพิ่มเติม