ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บ้านทุ่งงาม ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บ้านทุ่งงาม ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บ้านทุ่งงาม ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  800,000 บาท)
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง          ดาวน์โหลด
2 สรุปรายการปริมาณงานและราคา                        ดาวน์โหลด
3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง                   ดาวน์โหลด
4 สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคารทั้งหมด            ดาวน์โหลด
5 โครงการก่อสร้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บ้านทุ่งงาม ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง                                                              ดาวน์โหลด
6 ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บ้านทุ่งงาม ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                              ดาวน์โหลด