โครงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน ตามหลัก 3 RS และการจัดการขยะอันตราย ปี 2561

      ปิดความเห็น บน โครงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน ตามหลัก 3 RS และการจัดการขยะอันตราย ปี 2561

นายชัยยา ลาดปาละ  นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดโครงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน ตามหลัก 3 RS และการจัดการขยะอันตราย ปี 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ใน 3 หมู่บ้าน บ้านนาเอี้ยง บ้านทุ่งต๋ำ และบ้านสบเสริม การสร้างระบบการจัดการขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลเสริมงาม  วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม    ดูเพิ่มเติม