โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2561

      ปิดความเห็น บน โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2561

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎาในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดังนี้
– โครงการส่งเสริมอาชีพการทำวุ้นแฟนซี ในวันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561  สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม  ม. 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง  ดูเพิ่มเติม
– โครงการส่งเสริมอาชีพต่อยอดการนวดแผนไทย ในวัน พุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพ่ิมเติม
– โครการส่งเสริมภูมิปัญญาทอผ้าพื้นเมือง ในวันศุกร์ ที่ 24 -25  สิงหาคม 2561 สถานที่ กลุ่มทอผ้านาบอน ม.2ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง    ดูเพ่ิมเติม