ประชุมสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดลำปาง

      ปิดความเห็น บน ประชุมสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดลำปาง

นายสุทิน  วิชัยกุล  รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม  ครูผู้ดูแลเด็กและตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  เข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดลำปาง ในวันที่ 13-14  สิงหาคม  2561 ณ  ห้องประชุมโอฬารโรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  และการศึกษาดูงาน  ณ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์  ดูเพิ่มเติม