ประชุมโครงการศึกษาดูงานวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย

      ปิดความเห็น บน ประชุมโครงการศึกษาดูงานวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย

วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม นาย ชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานการประชุมโครงการศึกษาดูงานวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสริมงาม มีผู้นำชุมชนหมู่ที่ 2,3,4,5,8,11 ตำบลทุ่งงาม หมู่ 5,6,7,8 ตำบลเสริมกลาง และ หมู่ 9 ตำบลเสริมซ้าย เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผน  มองอดีต สะท้อนปัจจุบัน วางแผนอนาคต โดยไปศึกษาดูงานเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน   ดูเพ่ิมเติม