ประชุมสรุปการทำงานของศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประชุมสรุปการทำงานของศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลเสริมงาม

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานในการประชุมสรุปการทำงานคนพิการ เทศบาลตำบลเสริมงาม โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลเสริมงาม และชมรมคนพิการตำบลทุ่งงาม ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเสริมงาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเปิดบัญชีรองรับงบของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปางปี 2561
2.เพื่อหาวัสดุของศูนย์ปรับสภาพบ้านคนพิการจำนวน 12 หลัง
3. เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยติดตามการทำงานของคนพิการ เตรียมการขอรับทุนอาชีพและการจ้างงาน การขับเคลื่อนงานคนพิการที่ทำร่วมกันของภาคประชาชน ชมรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อสร้างวิถีคนเมืองเสริมเปิ้งปาอาศัยแบบปี้แบบน้อง เปลี่ยนภาระเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมเมืองเสริมชมรมคนพิการตำบลทุ่งงาม ดูเพิ่มเติม