อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โดย วิทยากร จาก โรงพยาบาลเสริมงาม ในวันพุธ ที่ 5 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพ่ิมเติม