โครงการทดสอบชุดความรู้สุขภาวะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขยายผล การปรับสภาพบ้าน สำหรับคนพิการโดยท้องถิ่น

      ปิดความเห็น บน โครงการทดสอบชุดความรู้สุขภาวะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขยายผล การปรับสภาพบ้าน สำหรับคนพิการโดยท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเสริมงาม โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขเสริมงาม ชมรมคนพิการตำบลทุ่งงาม ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เตรียมความพร้อมสู่การขยายผล การปรับสภาพบ้าน สำหรับคนพิการโดยท้องถิ่น หลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล Universal Disign โดย ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ อาจารย์กตัญญู หอสูติสิมา คุณประกายทิพย์ วงศ์หอม ซึ่งจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 พื้นที่อำเภอเสริมงามเป็นพื้นที่อบรม ทีมเสริมงามเราจะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การปรับสภาพแบบครบวงจร   ดูเพิ่มเติม