ประกาศใช้ เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการบริการน้ำประปาของเทศบาลตำบลเสริมงาม พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

      ปิดความเห็น บน ประกาศใช้ เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการบริการน้ำประปาของเทศบาลตำบลเสริมงาม พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการบริการน้ำประปาของเทศบาลตำบลเสริมงาม พ.ศ.2549
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม
 จังหวัดลำปาง ดาวน์โหลด