รับการประเมิน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)

      ปิดความเห็น บน รับการประเมิน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสริมงาม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) จากกรมอนามัย สสอ.เสริมงาม โรงพยาบาลเสริมงาม สสจ.ลำปาง 2 เรื่อง คือ 1.ขยะ 2.กิจการอันตราย ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม