การอบรมแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรม กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

      ปิดความเห็น บน การอบรมแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรม กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดการอบรมแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรม แลกน้ำ ความเสี่ยงของการเกิดโรคเอดส์ ตับอักเสบ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสริมงามร่วมกับชมรมแสงตะวันจัดฐานเรียนรู้ 5 ฐานเรียนรู้ มีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลเสริมงามเข้าร่วม กิจกรรม ในวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม