พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ฟุตบอล 7 คน ประจำปี 2561

      ปิดความเห็น บน พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ฟุตบอล 7 คน ประจำปี 2561

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ฟุตบอล 7 คน ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ มีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ และสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน โดยมีการกำหนดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2561 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม