ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น ศพด.

      ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น ศพด.

นายสุทิน  วิชัยกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสริมงาม พร้อมนายสมัคร  คำภา รก.ผอ.กองการศึกษา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ในวันพุธ ที่ 7  กุมภาพันธ์ 2561 เลา 15.00 น.  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม      ดูเพิ่มเติม