ประกาศจังหวัดลำปาง ให้พื้นที่ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

      ปิดความเห็น บน ประกาศจังหวัดลำปาง ให้พื้นที่ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

ให้พื้นที่ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้แบ่งโซนอำเภอ เพื่อทำการบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ตามตารางที่กำหนด) เมื่อมีความจำเป็น ต้องเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ให้เจ้าของที่ดินดังกล่าว ต้องของอนุญาตจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอท้องที่นั้นๆ ก่อนที่จะดำเนินการเผาทุกครั้ง โดยต้องจัดทำแนวกันไฟความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยรอบพื้นที่และควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆได้