ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติและเงินอุดหนุ เทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติและเงินอุดหนุ เทศบาลตำบลเสริมงาม

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม มอบหมายให้ นายโกวิทย์ ตันทา รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติและเงินอุดหนุน มีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม วันพุธ ที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น.