ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559

นายกฤษดา บุญสูง ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม