งานจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ

      ปิดความเห็น บน งานจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง บ้านนาบอน ม.2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม     ดาวน์โหลด
2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านมั่ว ม.4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม     ดาวน์โหลด
3. ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 จุด บ้านศรีลังกา ม.5 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม     ดาวน์โหลด
4. ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 ชนิด บ้านศรีลังกา ม.5 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม    ดาวน์โหลด
5. ก่อสร้างวางรางระบายนำและวางท่อ คสล. บ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม    ดาวน์โหลด
6. ก่อสร้างวางรางระบายนำและวางท่อ คสล. บ้านทุ่งงาาม ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม    ดาวน์โหลด
7. ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (สนามวอลเล่ย์บอล) บ้านทุ่งงาม ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริงาม    ดาวน์โหลด