สายตรงผู้บริหาร

      ปิดความเห็น บน สายตรงผู้บริหาร

นายชัยยา ลาดปาละ                       นายกเทศมนตรี             081-9529618

นายสุทิน วิชัยกุล                             รองนายกเทศมนตรี       081-7467829

นายโกวิทย์ ตันทา                           รองนายกเทศมนตรี       094-7611221

ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม                                                 094-77611221