โครงพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝึกอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยสร้างความปลอดภัยในการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ2563

      ปิดความเห็น บน โครงพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝึกอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยสร้างความปลอดภัยในการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ2563

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝึกอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยสร้างความปลอดภัยในการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ2563 โดย ว่าที่ร้อยตรีจำรูญ กูญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม พร้อมคณะทำงานได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของการเชื้อไวรัสโคโรนา ประกอบกับสภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย และด้วยความห่วงใยไม่ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคและมีการอบรมให้แก่ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มสตรี อสม. จิตอาสา ตลอดจน สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) ที่ทุกครัวเรือนจะสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง และสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคได้อย่างปลอดภัย ระหว่างวันที่ 19 – 24 มีนาคม 2563 ณ สำนังานเทศบาลตำบลเสริมงาม และบริเวณวัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ดูเพิ่มเติม