โครงการ กาดมั่วครัวอนุบาล กองการศึกษาเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน โครงการ กาดมั่วครัวอนุบาล กองการศึกษาเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2563

นายสุทิน วิชัยกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกาดมั่วครัวอนุบาล กองการศึกษาเทศบาลตำบลเสริมงาม  เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทั้ง 4 ด้าน ทำให้เกิดทักษะการพัฒนาการเรียนรู้และเป็นพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน  ในวันศุกร์  ที่ 18  กันยายน 2563  ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม