โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

      ปิดความเห็น บน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ แหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 โดย กองการศึกษา มีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน  คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมงามเข้าร่วมโครงการ ในวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม