โครงการสนับสนุนการบริหารและการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปีงบประมาณ 2563

      ปิดความเห็น บน โครงการสนับสนุนการบริหารและการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปีงบประมาณ 2563

นายชัยยา  ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลเสริมงาม  ในวันที่ 14-15 กันยายน 2563  เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน  การจัดทำแผนงานหรือโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กลุ่ม/ชมรม/องค์กร/หน่วยงาน และแกนนำสุขภาพภาคประชาชน จำนวน2รุ่น รุ่นละละ50คน ในพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม และจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯในปีงบประมาณ2563  ณ เทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม