โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ประจำปี 2563

นายชัยยา  ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม  มอบหมายให้ นายสุทิน วิชัยกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม  เป็น ประธานเปิดและมอบเกียรติโครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ในวันที่ 15 กันยายน 2663  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  และในวันที่ 16 กันยายน 2563 นายชัยยา  ลาดปาละ ได้นำคณะ ไปศึกษาดูงานกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  ดูเพิ่มเติม