โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร เทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร เทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2563

นายชัยยา  ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร เทศบาลตำบลเสริมงาม หัวข้อ . การประเมินผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินการปฏิบัติงาน เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงานและนำสู่การพัฒนาองค์กร และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม