โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

      ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลเสริมงาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน และการป้องกันและระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลในโรงงานขนาดเล็ก  ในวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม