โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม รุ่นที่ 1

      ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม รุ่นที่ 1

เทศบาลตำบลเสริมงามจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม รุ่นที่ 1  โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2564   นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอเสริมงาม ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  และ นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม รายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยมีคณะผู้บริหาร  ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ   เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น การควบคุมสั่งการในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบเดียวกันและมีมาตรฐาน ปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน   ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ให้ความรู้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม รุ่นที่ 1 ในการอบรมเทศบาลตำบลเสริมงามได้รักษามาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด ดูเพิ่มเติม