โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2564

      ปิดความเห็น บน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเสริมงาม นำโดย นายสมอาจ  สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง  ได้ทำการปรับปรุงบ้านให้นายสุบิน นันติ เลขที่ 128 หมู่ 6 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยปี พ.ศ. 2564 ในวัน จันทร์ ที่ 5 กรกฏาคม 2564   ดูเพิ่มเติม