โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลเสริมงาม

นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลเสริมงาม เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน  และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ มีนายชาญ สัตต รัตนขจร รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม โดย นายสุนทร ละเอียดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงรัตน์วัดสันฐาน เป็นวิทยากรบรรยายอบรม ในวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 ดูเพิ่มเติม