โครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน โครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2563

ว่าที่ร้อยตรีจำรูญ  กูญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม และนางณิสรา พรมแก้วงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสริมงามพร้อมคณะ ได้จัดการประชาคมการบริหารจัดการขยะ คัดแยกที่ต้นทางอย่างเป็นระบบทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม  เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และ การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางภายในครัวเรือน โดยมีผู้นำท้องที่ ผุู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมใน วันจันทร์  ที่ 9 มีนาคม 2563   ดูเพิ่มเติม