โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังไข้เลือดออกประจำปี 2564

      ปิดความเห็น บน โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังไข้เลือดออกประจำปี 2564

นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังไข้เลือดออกประจำปี 2564 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเสริมงาม ร่วมกับโรงพยาบาลเสริมงาม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เรื่องโรคติดต่อโดยยุงลาย มีทักษะการเตรียมเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายการบำรุงเครื่อง อีกทั้งยังสามารถผสมสารเคมีในการใช้เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม