แผน/เทศบัญญัติ

แผน/เทศบัญญัติ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561                                          ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  2562                                                        ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ  6 เดือน ปี 2562   ดาวน์โหลด

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี                      ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าบ รอบ 6 เดือน ปี 2561           ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                                    ดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์  2562                                              ดาวน์โหลด

แผน/เทศบัญญัติ
กิจการประปา

เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการบริการน้ำประปาของเทศบาลตำบลเสริมงาม พ.ศ.2549
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม
จังหวัดลำปาง    ดาวน์โหลด

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง กิจการบริการน้ำประปาของเทศบาลตำบล
เสริมงาม พ.ศ. 2549             ดาวน์โหลด