แผน/เทศบัญญัติ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565)    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนพัฒนา 5 ปี ปี 2564  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561                                               ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม                                                                                                                                           ดาวน์โหลด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  2562                                                        ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  2562                                                        ดาวน์โหลด

รายงานการกำกับติดตามงบ2563 รอบ 6 เดือน                                                 ดาวน์โหลด
รายละเอียดงบเทศบัญญัติ ปี 2563                                                                   ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ  6 เดือน ปี 2562   ดาวน์โหลด

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                           ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าบ รอบ 6 เดือน ปี 2561                                ดาวน์โหลด

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                                                        ดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ ปี 2563                                                                      ดาวน์โหลด
แผนพัฒนายุทธศาสตร์เทศบาล                                                                      ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์  2562                                                                ดาวน์โหลด

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ.2561
                                                                                            ดาวน์โหลด


แผน/เทศบัญญัติ

กิจการประปา

เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการบริการน้ำประปาของเทศบาลตำบลเสริมงาม พ.ศ.2549
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม
จังหวัดลำปาง                                                                                               ดาวน์โหลด

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง กิจการบริการน้ำประปาของเทศบาลตำบล
เสริมงาม พ.ศ. 2549                                                                                      ดาวน์โหลด