เทศบาลตำบลเสริมงาม ล้างทำความสะอาดตลาดและศาลาหน้าที่ว่าการอำเภอเสริมงาม ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงาม ล้างทำความสะอาดตลาดและศาลาหน้าที่ว่าการอำเภอเสริมงาม ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )

เทศบาลตำบลเสริมงาม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันสาธารณภัย และกองประปา ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนและไฮโปคลอไรด์ ตลาดบ้านดอนแก้ว ตลาดทุ่งงาม และศาลาหน้าที่ว่าการอำเภอเสริมงาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 ดูเพิ่มเติม