เทศบาลตำบลเสริมงามเชิญชวนกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงามเชิญชวนกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เทศบาลตำบลเสริมงามเชิญชวนกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ