เจตจำนงสุจริต

เจตจำนงของผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำเบลเสริมงาม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 64   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 64    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2564   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศเจตจำนง 64    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2562                                              ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                                    ดาวน์โหลด
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                                             ดาวน์โหลด
ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม                       ดาวน์โหลด
ประกาศเจตจำนง ปี 2561                                                            ดาวน์โหลด
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น     ดาวน์โหลด

 

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี

จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  2564    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานกำกับแผนป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2564   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2563  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานผลด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส 64   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานผลแผนไปปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ปี 2564   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานผลวิเคราะห์ผลการประเมิน ita 63 เพื่อประเมิน ita 64  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                                     ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั้น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 รอบที่ 2                                                                       ดาวน์โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี                                       ดาวน์โหลด
กิจกรรมตามแผนป้องกันทุจริต                                                      ดาวน์โหลด
โครงการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 62                                 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานป้องกันความเสี่ยง                                             ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562                             ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เทศบาลต าบลเสริมงาม พ.ศ. 2560                                                                                                                 ดาวน์โหลด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   ดาวน์โหลด

รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562  รอบ 6 เดือน              ดาวน์โหลด
รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2562     ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2561                       ดาวน์โหลด

บัญชีรายลเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564                ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี 61-64                                                       ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการกิจกรรมตามแผนป้องกันทุจริต 4 ปี 2561-2564           ดาวน์โหลด
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน           ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 12 เดือน                                   ดาวน์โหลด
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2560                                                                                           ดาวน์โหลด

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563                                                      ดาวน์โหลด
รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี  2563 รอบ-6-เดือน
ดาวน์โหลด

มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน                                                                                            ดาวน์โหลด

มาตรฐานการปฎิบัติงาน

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด
มาตรการ ความ โปร่งใส เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลเสริมงาม ดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2562          ดาวน์โหลด
มาตรการการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต                                                                                                                                         ดาวน์โหลด

คู่มือการปฎิบัติงานธูรการและสารบรรณ                                                       ดาวน์โหลด
คู่มือปฎิบัติงานประชุมสภาท้องถิ่น                                                               ดาวน์โหลด

การเสริมสร้างวัฒรธรรมองค์กร
ประกาศจัดตั้งกลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม                                   ดาวน์โหลด

การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปปี 2561
มาตรการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต                                                  ดาวน์โหลด
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ                                                              ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันการรับสินบน                                                                       ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม                          ดาวน์โหลด
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ                                                            ดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง                                       ดาวน์โหลด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร                                                                           ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง มาตรการให้มีผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 2562                                                                                                           ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562                                                                                                          ดาวน์โหลด