เจตจำนงสุจริต

เจตจำนงของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2562                                              ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                                    ดาวน์โหลด
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                                             ดาวน์โหลด
ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม                       ดาวน์โหลด
ประกาศเจตจำนง ปี 2561                                                            ดาวน์โหลด
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น     ดาวน์โหลด

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั้น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 รอบที่ 2                                                                       ดาวน์โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี                                       ดาวน์โหลด
กิจกรรมตามแผนป้องกันทุจริต                                                      ดาวน์โหลด
โครงการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 62                                 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานป้องกันความเสี่ยง                                             ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562                             ดาวน์โหลด
รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562  รอบ 6 เดือน              ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2561                       ดาวน์โหลด
บัญชีรายลเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564                ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี 61-64                                                       ดาวน์โหลด
รายละเอียดโครงการกิจกรรมตามแผนป้องกันทุจริต 4 ปี 2561-2564           ดาวน์โหลด
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน           ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 12 เดือน                                   ดาวน์โหลด

มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน                                                                                            ดาวน์โหลด

มาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือการปฎิบัติงานธูรการและสารบรรณ                                                       ดาวน์โหลด
คู่มือปฎิบัติงานประชุมสภาท้องถิ่น                                                               ดาวน์โหลด

การเสริมสร้างวัฒรธรรมองค์กร
ประกาศจัดตั้งกลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม                                   ดาวน์โหลด

การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปปี2561

มาตรการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต                                                  ดาวน์โหลด
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ                                                              ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันการรับสินบน                                                                       ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม                          ดาวน์โหลด
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ                                                            ดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง                                       ดาวน์โหลด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร                                                                           ดาวน์โหลด