เจตจำนงสุจริต

เจตจำนงของผู้บริหาร
ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม                       ดาวน์โหลด
ประกาศเจตจำนง ปี 2561                                                            ดาวน์โหลด
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น     ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
บัญชีรายลเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564                ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี 61-64                                                       ดาวน์โหลด
รายละเอียดโครงการกิจกรรมตามแผนป้องกันทุจริต 4 ปี 2561-2564           ดาวน์โหลด
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน           ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 12 เดือน                                   ดาวน์โหลด

มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน                                                                                            ดาวน์โหลด

มาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือการปฎิบัติงานธูรการและสารบรรณ                                                       ดาวน์โหลด
คู่มือปฎิบัติงานประชุมสภาท้องถิ่น                                                               ดาวน์โหลด

การเสริมสร้างวัฒรธรรมองค์กร
ประกาศจัดตั้งกลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม                                     ดาวน์โหลด

การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปปี2561
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร                                                                           ดาวน์โหลด