วิสัยทัศน์

               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเสริมงาม

เสริมงามเมืองน่าอยู่                    เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยเรียงวิถีชีวิตชุมชน                ประชาสังคมสันติสุข
Vision Soemngam                   Subdistrict Municipality
Soemngam, Liveable City      juxtaposing Sufciency
By The Way Of Life                 Civil Society Peace