แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานและวิสัยทัศน์

                     วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเสริมงาม

เสริมงามเมืองน่าอยู่                     เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยเรียงวิถีชีวิตชุมชน                 ประชาสังคมสันติสุข
Vision Soemngam                   Subdistrict Municipality
Soemngam, Liveable City       juxtaposing Sufciency
By The Way Of Life                  Civil Society Peace

                      แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา4ปี2561-2564                            ดาวน์โหลด
แผนสี่ปี-61-64                                                                                    ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์และพันธกิจ                                                         ดาวน์โหลด