ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลเสริมงาม
เบอร์โทรศัพท์ 0-5428-6009       fax : 0 -5428-6001

101 สำนักปลัด

102  ปลัดเทศบาล

103  นายกเทศมนตรี

104  รองนายกเทศมนตรีฝ่ายประปา

105  รองนายกเทศมนตรีฝายโยธา

106  กองการศึกษา

107  กองคลัง   (107  การเงิน  ,   108  พัสดุ    ,  109  จัดเก็บรายได้

110  กองช่าง

111  กองการประปา

112  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

113 ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลเสริมงาม

114  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม  อาคารที่ 1

115  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม  อาคารที่ 2

0 -5428-6572  แจ้งเหตุสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

** โอเปอร์เรเตอร์ หมายเลข 0 **

www.soemngam.go.th เทศบาลตำบลเสริมงาม

5520405@dla.go.th  mail ทต.เสริมงาม

                                      facebook : เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง