ตราสัญลักษณ์

           ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม (คำอธิบาย)

1. “รูปนา”          หมายความว่า อาชีพราษฎรในเขตเทศบาลมีอาชีพในการเกษตร
2. “รูปภูเขา       หมายความว่า เขตเทศบาลมีภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเขา
3. “ รูปแม่น้ำ     หมายความว่า มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันในเขตเทศบาล
คือ แม่น้ำแม่เลียง และแม่น้ำแม่ต๋ำ