ข้อมูลท่องเที่ยว

                                 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเสริมงาม  ประจำปี 2559    ดาวน์โหลด
                                 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเสริมงาม  ประจำปี 2560    ดาวน์โหลด

 

พระธาตุครกขวาง

                พระธาตุครกขวาง ตั้งอยู่เลขที่ 223 บ้านมั่ว (บ้านมั่วครกขวาง) หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 82 เมตร จดสวนไม้ ทิศใต้ประมาณ 82 เมตร จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 75 เมตร จดที่ดินประชาชน ทิศตะวันตกประมาณ 75 เมตร จดลำน้ำแม่เลียง เพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคในหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก

 

วัดวัดศรีดอนชัย

 

                                                      ชื่อวัด: วัดศรีดอนชัย    /   ประเภทวัด: วัดราษฎร์/พัทธสีมา

                                                       นิกาย: มหานิกายนิกาย: มหานิกาย  /   พระภิกษุ: 3 รูป   สามเณร: 2 รูป

ที่ตั้ง: ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง   โทร: 081-7645240