สื่อความรู้ (อินโฟกราฟฟิก) สำหรับประชาชน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

      ปิดความเห็น บน สื่อความรู้ (อินโฟกราฟฟิก) สำหรับประชาชน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สื่อความรู้ (อินโฟกราฟฟิก) สำหรับประชาชน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค
**********************************************************
* ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยล้างมือ เลี่ยงการติดโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ
How to…คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติเรื่องควรรู้ COVID-19 กรมควบคุมโรค

* เรื่องควรรู้ COVID-19
* การดูแลตนเอง
*การปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019”
*หน้ากากอนามัยป้องกันโรค
*มารู้จัก..ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
*โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19 acute respiratory disease) ป้องกันได้โดย
*ใครบ้างที่เสี่ยง? โรคปอดอักเสบจากไวรัส
*ทำไมต้องกักตัวเอง 14 วัน