สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

      ปิดความเห็น บน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศบาลตำบลเสริมงาม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีจำรูญ กุญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมชี้แจงการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง และชมรม STRONG – จิตพอเพียงด้านทุจริต จังหวัดลำปาง ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในวันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม