สรุปผลการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน สรุปผลการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสริมงาม ได้เข้ารับการประเมิน EHA (Environmental Health Accreditation) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่
1. EHA 1001 การจัดการสุขขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร
2. EHA 4003 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง

*สรุปผลการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม