การดำเนินงานสภา

หนังสือนัดประชุมสภา
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด
ประกาศสภา สมัยสามัญ ปี 2561   ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง รายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี พ.ศ.2562   ดาวน์โหลด

ประกาศรายงานการประชุม ปี 2561   ดาวน์โหลด