ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

      ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสริมงาม ร่วมกับโรงพยาบาลเสริมงาม อำเภอเสิรมงาม จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก  บ้านของทองวัน ทาธะวงค์ และหลังคาเรือนระแวกใกล้เคียง ในบ้านมั่ว หมู่ 4 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม   ดูเพิ่มเติม