ร้องเรียน/ร้องทุกข์

นายชัยยา      ลาดปาละ    นายกเทศมนตรี      081-9529618
นายสุทิน       วิชัยกุล รองนายกเทศมนตรี      081-7467829
นายโกวิทย์    ตันทา รองนายกเทศมนตรี       094-7611221
ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม                           094-77611221

หมายเลขโทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลเสริมงาม
เบอร์โทรศัพท์ 0-5428-6009

101 สำนักปลัด

103 กองช่าง

105 ห้องนายกเทศมนตรี

108 ห้องปลัดเทศบาล

109 กองคลัง

113 กองสาธารณสุข

115 กองการศึกษา

** โอเปอร์เรเตอร์ หมายเลข 0 **