ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
ผังกำหนดขึ้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน     ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต                    ดาวน์โหลด
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือปฎิบัติการร้องเรียน                    ดาวน์โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2561                    ดาวน์โหลด

นายชัยยา      ลาดปาละ    นายกเทศมนตรี      081-9529618
นายสุทิน       วิชัยกุล รองนายกเทศมนตรี      081-7467829
นายโกวิทย์    ตันทา รองนายกเทศมนตรี       094-7611221
ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม                           094-77611221

หมายเลขโทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลเสริมงาม
เบอร์โทรศัพท์ 0-5428-6009
101 สำนักปลัด
103 กองช่าง
105 ห้องนายกเทศมนตรี
108 ห้องปลัดเทศบาล
109 กองคลัง
113 กองสาธารณสุข
115 กองการศึกษา
** โอเปอร์เรเตอร์ หมายเลข 0 **